“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2008 Ngày 15 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/06/2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 05
06/06/2008 Quyết định số 35/2008/QĐ - UBND về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 09
20/06/2008 Quyết định số 36/2008/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương. 12
23/06/2008 Quyết định số 37/2008/QĐ - UBND ban hành “Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 20
16/06/2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/06/2008 Quyết định số 1884/QĐ - UBND v/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thị trấn Cẩm Giàng - Huyện Cẩm Giàng. 42
03/06/2008 Quyết định số 1885/QĐ - UBND v/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng. 49
04/06/2008 Quyết định số 1893/QĐ - UBND về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Tứ Kỳ. 55
04/06/2008 Quyết định số 1894/QĐ - UBND về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Thanh Hà. 57
11/06/2008 Quyết định số 1999/QĐ - UBND về chuyển 38,98 ha diện tích tự nhiên từ thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng về thành phố Hải Dương. 59
11/06/2008 Quyết định số 2000/QĐ - UBND về chuyển xã Thạch Khôi, xã Tân Hưng từ huyện Gia Lộc về thành phố Hải Dương. 60
11/06/2008 Quyết định số 2001/QĐ - UBND về chuyển các xã: Nam Đồng, An Châu, Ái Quốc, Thượng Đạt từ huyện Nam Sách về thành phố Hải Dương. 61
12/06/2008 Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường. 62
13/06/2008 Quyết định số 2091/QĐ - UBND về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Tư vấn Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. 66
13/06/2008 Quyết định số 2092/QĐ - UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Nam Sách. 70
13/06/2008 Quyết định số 2093/QĐ - UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thanh Hà. 73
13/06/2008 Quyết định số 2094/QĐ - UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Kim Thành. 76
13/06/2008 Quyết định số 2095/QĐ - UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Kinh Môn. 79
13/06/2008 Quyết định số 2096/QĐ - UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Chí Linh. 82
13/06/2008 Quyết định số 2097/QĐ - UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Tứ Kỳ. 85
13/06/2008 Quyết định số 2098/QĐ - UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Gia Lộc. 88
13/06/2008 Quyết định số 2099/QĐ - UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Ninh Giang. 91
13/06/2008 Quyết định số 2100/QĐ - UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thanh Miện. 94
13/06/2008 Quyết định số 2101/QĐ - UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Bình Giang. 97
13/06/2008 Quyết định số 2102/QĐ - UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Cẩm Giàng. 100
30/06/2008 Quyết định số 2365/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương. 103
30/06/2008 Quyết định số 2366/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. 106
30/06/2008 Quyết định số 2367/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà. 109
30/06/2008 Quyết định số 2368/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kim Thành. 112
30/06/2008 Quyết định số 2369/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn. 115
30/06/2008 Quyết định số 2370/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Chí Linh. 118
30/06/2008 Quyết định số 2371/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. 121
30/06/2008 Quyết định số 2372/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc. 124
30/06/2008 Quyết định số 2373/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện. 127
30/06/2008 Quyết định số 2374/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang. 130
30/06/2008 Quyết định số 2375/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng. 133
30/06/2008 Quyết định số 2376/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Bình Giang. 136
12/06/2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND v/v tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách trong các lĩnh vực: thuê đất, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 139
3,148,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner