“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2018 Ngày 30 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11/07/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 03
11/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 13
11/07/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương. 26
11/07/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 36
11/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 41
11/07/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình phát sinh năm 2018. 43
11/07/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương. 91
11/07/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quyết định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 95
11/07/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 98
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/07/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 100
18/07/2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 110
18/07/2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 116
18/07/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2018 - 2019. 119
03/08/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về việc quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 121
03/08/2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 129
15/08/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 132
3,417,744 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner