“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2009 Ngày 01 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/06/2009 Quyết định số 16/2009/QĐ - UBND về sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 03
12/06/2009 Quyết định số 17/2009/QĐ - UBND ban hành Quy định “Phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 08
15/06/2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng. 18
29/06/2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/06/2009 Quyết định số 2003/QĐ - UBND về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương. 34
01/06/2009 Quyết định số 2004/QĐ - UBND về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu Thể thao dưới nước. 37
01/06/2009 Quyết định số 2005/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thư viện tỉnh. 40
01/06/2009 Quyết định số 2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bảo tàng tỉnh. 43
01/06/2009 Quyết định số 2007/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng. 46
01/06/2009 Quyết định số 2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Nhà Thi đấu thể dục thể thao. 49
01/06/2009 Quyết định số : 2008/QĐ-UBND về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao. 51
3,154,736 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner