“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2009 Ngày 01 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/11/2009 Quyết định số 33/2009/QĐ - UBND v/v ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
12/11/2009 Quyết định số 34/2009/QĐ - UBND v/v ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 12
12/11/2009 Quyết định số 35/2009/QĐ - UBND v/v Phân cấp đăng ký phương tiện thủy điện nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 24
11/12/2009 Quyết định số 38/2009/QĐ - UBND v/v phê duyệt điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. 26
11/12/2009 Quyết định số 39/2009/QĐ - UBND chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho các tổ chức hành nghề công chứng. 63
15/12/2009 Quyết định số 40/2009/QĐ - UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 65
11/11/2009 Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 105
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/11/2009 Chỉ thị số 25/CT - UBND về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép trên địa bàn tỉnh. 107
3,111,869 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner