“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2013 Ngày 28 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương". 03
23/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành “Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thời hạn (đất mượn thi công) trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 29
06/02/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/01/2013 Quyết định số 15/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã năm 2013. 37
06/01/2013 Quyết định số 408/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013. 38
23/01/2013 Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2013. 45
24/01/2013 Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại năm 2013. 85
06/02/2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND về các giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản trong đầu tư từ ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương. 88
28/02/2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phát động và đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013. 91
3,155,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner