“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2022 Ngày 30 tháng 9 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11/08/2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/09/2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND về việc ban hành cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 10
28/09/2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 15
30/09/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 22
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11/08/2022 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Hải Dương. 25
11/08/2022 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương. 38
29/09/2022 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương. 40
29/09/2022 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành Thuế. 46
29/09/2022 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 49
29/09/2022 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. 62
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/08/2022 Quyết định số 2064/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022. 64
26/09/2022 Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 72
26/09/2022 Quyết định số 2581/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 92
26/09/2022 Quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 117
3,454,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner