“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2015 Ngày 31 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10/12/2015 Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 03
10/12/2015 Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2016 của tỉnh Hải Dương. 09
10/12/2015 Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016. 33
10/12/2015 Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2014. 69
10/12/2015 Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND về việc thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2016. 78
10/12/2015 Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2016. 120
10/12/2015 Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 152
10/12/2015 Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. 160
10/12/2015 Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hải Dương năm 2016. 163
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10/12/2015 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 176
10/12/2015 Nghị quyết số 141/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 178
3,421,442 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner