“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2009 Ngày 01 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/09/2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND đặt tên phố trên địa bàn thành phố Hải Dương. 03
24/09/2009 Quyết định số 28/2009/QĐ - UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư. 05
15/10/2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương. 14
21/10/2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư. 22
05/10/2009 Chỉ thị số 21/2009/CT - UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. 28
15/10/2009 Chỉ thị số 22/2009/CT - UBND về tăng cường quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. 31
28/10/2009 Chỉ thị số 23/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/09/2009 Quyết định số 3221/QĐ - UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 38
02/10/2009 Quyết định số 3538/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương. 42
06/10/2009 Quyết định số 3548/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Bóng bàn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 45
13/10/2009 Quyết định số 3596/QĐ - UBND về việc xếp hạng Trường trung học phổ thông Bến Tắm. 48
16/10/2009 Quyết định số 3662/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương. 49
3,154,770 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner