“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2011 Ngày 01 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19/04/2011 Nghị quyết số 159/2011/NQ-HĐND về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015. 04
19/04/2011 Nghị quyết số 160/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Quy định xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 10
19/04/2011 Nghị quyết số 161/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010 - 2020. 12
19/04/2011 Nghị quyết số 162/2011/NQ-HĐND về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV. 17
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/04/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 20
20/04/2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về bổ sung nhiệm vụ và tổ chức làm công tác thanh niên của Sở Nội vụ. 25
22/04/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/04/2011 Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 1). 28
01/04/2011 Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 2). 30
01/04/2011 Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 3). 32
01/04/2011 Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc thành Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 4). 34
01/04/2011 Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc thành Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 5). 36
01/04/2011 Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 6). 38
01/04/2011 Quyết định số 844/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 7). 40
01/04/2011 Quyết định số 845/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 8). 42
01/04/2011 Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 9). 44
01/04/2011 Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 10). 46
01/04/2011 Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 11). 48
01/04/2011 Quyết định số 849/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử số 12). 50
01/04/2011 Quyết định số 850/QĐ-UBND về việc thành Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 13). 52
01/04/2011 Quyết định số 857/QĐ-UBND về điều chỉnh và giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2011. 54
01/04/2011 Quyết định số 858/QĐ-UBND về điều chỉnh và giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2011. 55
18/04/2011 Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Quản lý thị trường Số 09 thuộc Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương. 56
22/04/2011 Quyết định số 1105/QĐ-UBND về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Công báo và Tin học, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 58
23/04/2011 Quyết định số 45/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 62
29/04/2011 Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức năm 2011. 63
2,380,761 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner