“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2011 Ngày 01 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/05/2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điều 25 của Quyết định số 2430/2005/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 03
11/05/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015. 05
31/05/2011 Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/05/2011 Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Golf tỉnh Hải Dương. 18
04/05/2011 Quyết định số 1153/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh. 20
04/05/2011 Quyết định số 1154/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường. 23
05/05/2011 Quyết định số 1174/QĐ- UBND về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương. 27
06/05/2011 Quyết định số 1181/QĐ-UBND v/v Cho phép thành lập Văn phòng công chứng Cẩm Giàng. 47
06/05/2011 Quyết định số 1182/QĐ-UBND v/v Cho phép thành lập Văn phòng công chứng Gia Trịnh. 49
10/05/2011 Quyết định số 1217/QĐ-UBND v/v giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011. 51
12/05/2011 Quyết định số 1232/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp giai đoạn 2011-2015”. 54
12/05/2011 Quyết định số 1233/QĐ-UBND cử bổ sung thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. 66
05/05/2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều năm 2011. 68
10/05/2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2011 – 2012. 72
30/05/2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011. 75
2,376,416 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner