“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2011 Ngày 01 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
21/06/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2011. 04
21/06/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HDND về phương án thu phí chợ Thanh Bình phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. 09
21/06/2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009. 14
21/06/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2010. 24
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20/06/2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 34
20/06/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 38
20/06/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 39
20/06/2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 40
20/06/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 41
20/06/2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 42
20/06/2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 43
20/06/2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 45
20/06/2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 47
20/06/2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 49
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/06/2011 Quyết định số 1638/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Bình Giang. 51
07/06/2011 Quyết định số 1647/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hải Dương đến năm 2020”. 52
08/06/2011 Quyết định số 1672/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển Du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015. 58
10/06/2011 Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (giai đoạn 1) vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 77
13/06/2011 Quyết định số 1697/QĐ-UBND v/v chứng nhận và tặng danh hiệu “Thương hiệu mạnh tỉnh Hải Dương năm 2010”. 79
22/06/2011 Quyết định số 1794/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. 81
24/06/2011 Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Gia Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016. 87
27/06/2011 Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 89
28/06/2011 Quyết định số 1867/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND Thành phố Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 91
28/06/2011 Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Bình Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 93
28/06/2011 Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Ninh Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 95
28/06/2011 Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Tứ Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 97
23/06/2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. 99
27/06/2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 108
30/06/2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011- 2015) của tỉnh. 112
2,359,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner