Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 xuất bản ngày 15/11/2008: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03/11/2008 Quyết định số 53/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 03 đến trang 10)
06/11/2008 Quyết định số 54/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (từ trang 11 đến trang 13)
19/11/2008 Quyết định số 55/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý an toàn chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 14 đến trang 29)
28/11/2008 Quyết định số 57/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. (từ trang 30 đến trang 35)
06/11/2008 Quyết định số 4017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ. (từ trang 36 đến trang 38)
11/11/2008 Quyết định số 4128/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến thương mại. (từ trang 39 đến trang 41)
17/11/2008 Quyết định số 4204/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội. (từ trang 42 đến trang 44)
17/11/2008 Quyết định số 4205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường. (từ trang 45 đến trang 48)
18/11/2008 Quyết định số 4231/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 49 đến trang 53)
18/11/2008 Quyết định số 4232/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 54 đến trang 57)
19/11/2008 Quyết định số 56/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 58 đến trang 65)
06/11/2008 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân 2008 - 2009. (từ trang 66 đến trang 67)
3,460,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner