Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 28-01
7 văn bản
Số 02  ngày 28-02
5 văn bản
Số 03 + 04  ngày 30-4
13 văn bản
Số 05  ngày 30-4
8 văn bản
Số 06 + 07  ngày 30-5
4 văn bản
Số 08  ngày 30-6
9 văn bản
Số 09 + 10  ngày 15-7
15 văn bản
Số 11 + 12  ngày 30-9
14 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

75 văn bản gồm 17 văn bản quy phạm pháp luật và 58 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2022
7 văn bản
 
Tháng 02-2022
5 văn bản
 
Tháng 4-2022
21 văn bản
 
Tháng 5-2022
4 văn bản
 
Tháng 6-2022
9 văn bản
 
Tháng 7-2022
15 văn bản
 
Tháng 9-2022
14 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành