Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 31/12/2014: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/12/2014 Nghị quyết số 84/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 04 đến trang 08)
11/12/2014 Nghị quyết số 85/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2015 của tỉnh Hải Dương. (từ trang 09 đến trang 36)
11/12/2014 Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2015. (từ trang 37 đến trang 68)
11/12/2014 Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2013. (từ trang 69 đến trang 78)
11/12/2014 Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung tỷ lệ (%) phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 79 đến trang 82)
03/12/2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. (từ trang 83 đến trang 93)
17/12/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bai bo quy dinh thu, dieu chinh muc thu. (từ trang 94 đến trang 98)
17/12/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 99 đến trang 104)
17/12/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung tỷ lệ (%) phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 105 đến trang 107)
17/12/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015 - 2020 và điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới Nhà văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 108 đến trang 109)
17/12/2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về nội dung và mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 110 đến trang 115)
17/12/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2013. (từ trang 116 đến trang 124)
17/12/2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn. (từ trang 125 đến trang 130)
08/12/2014 Quyết định số 3093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sáp nhập Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Trường Cao đẳng Hải Dương. (từ trang 131 đến trang 133)
10/12/2014 Quyết định số 3097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công nhận Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Hải Dương đủ điều kiện hoạt động. (trang 134)
18/12/2014 Quyết định số 3221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, năm 2014. (từ trang 135 đến trang 136)
29/12/2014 Quyết định số 3386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương. (từ trang 137 đến trang 138)
30/12/2014 Quyết định số 3401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên quảng trường, đường, phố trên địa bàn huyện Kinh Môn và huyện Thanh Hà. (từ trang 139 đến trang 141)
3,111,020 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner