Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 30/12/2018: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/10/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương. (từ trang 04 đến trang 05)
29/11/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 06 đến trang 08)
29/11/2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh Hải Dương. (từ trang 09 đến trang 11)
29/11/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình phát sinh năm 2018. (từ trang 12 đến trang 29)
01/09/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 30 đến trang 46)
20/09/2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương. (từ trang 47 đến trang 49)
02/10/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 50 đến trang 57)
02/10/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 58 đến trang 64)
29/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 65 đến trang 79)
29/10/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 80 đến trang 85)
08/11/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 86 đến trang 94)
29/11/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính. (trang 105)
06/12/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh. (trang 107)
07/12/2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi nội dung của Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh. (trang 108)
07/12/2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh. (trang 109)
10/12/2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ- UBND ngày 5 tháng 6 năm 2014; Quyết định số 17/2014/QĐ- UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (trang 110)
10/12/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (trang 111)
15/12/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. (trang 113)
29/10/2018 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. (trang 115)
30/11/2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn tỉnh. (trang 118)
14/12/2018 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. (trang 121)
14/12/2018 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý công tác dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (trang 123)
3,461,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner