Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 02/02/2016: 46 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/12/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp. (từ trang 06 đến trang 14)
31/12/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương. (từ trang 15 đến trang 25)
11/01/2016 Quyết định số 91/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính” tỉnh Hải Dương thuộc dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. (từ trang 26 đến trang 32)
11/01/2016 Quyết định số 96/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (trang 33)
12/01/2016 Quyết định số 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2016. (từ trang 34 đến trang 35)
12/01/2016 Quyết định số 107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. (trang 36)
12/01/2016 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2016. (từ trang 37 đến trang 38)
12/01/2016 Quyết định số 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Thanh tra tỉnh năm 2016. (trang 39)
12/01/2016 Quyết định số 110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Tư pháp năm 2016. (trang 40)
12/01/2016 Quyết định số 111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc sự nghiệp văn thư lưu trữ tại Sở Nội vụ năm 2016. (trang 41)
12/01/2016 Quyết định số 112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2016. (trang 42)
12/01/2016 Quyết định số 113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Tài chính năm 2016. (trang 43)
12/01/2016 Quyết định số 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2016. (từ trang 44 đến trang 48)
12/01/2016 Quyết định số 115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Sở Xây dựng năm 2016. (trang 49)
12/01/2016 Quyết định số 116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt số người làm việc tại Trường Đại học Hải Dương năm 2016. (trang 50)
12/01/2016 Quyết định số 117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016. (từ trang 51 đến trang 52)
12/01/2016 Quyết định số 118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016. (từ trang 53 đến trang 54)
12/01/2016 Quyết định số 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt số người làm việc tại Liên minh các Hợp tác xã năm 2016. (trang 55)
12/01/2016 Quyết định số 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt số người làm việc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị năm 2016. (trang 56)
12/01/2016 Quyết định số 121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016. (trang 57)
12/01/2016 Quyết định số 122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016. (từ trang 58 đến trang 61)
12/01/2016 Quyết định số 123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp năm 2016. (trang 62)
12/01/2016 Quyết định số 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương năm 2016. (từ trang 63 đến trang 64)
12/01/2016 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2016. (từ trang 65 đến trang 66)
12/01/2016 Quyết định số 126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế HCNN tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016. (trang 67)
12/01/2016 Quyết định số 127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt số người làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Hải Dương năm 2016. (trang 68)
12/01/2016 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt số người làm việc tại Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh năm 2016. (trang 69)
12/01/2016 Quyết định số 129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu hành chính nhà nước và số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2016. (từ trang 70 đến trang 73)
12/01/2016 Quyết định số 130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt số người làm việc Đài Phát thanh và Truyền hình năm 2016. (trang 74)
12/01/2016 Quyết định số 131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt số người làm việc tại Trường Cao đẳng Hải Dương năm 2016. (trang 75)
12/01/2016 Quyết định số 132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về số người làm việc năm 2016 tại các Hội đã giao trước năm 2004. (từ trang 76 đến trang 77)
12/01/2016 Quyết định số 133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Bình Giang năm 2016. (từ trang 78 đến trang 79)
12/01/2016 Quyết định số 134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Kim Thành năm 2016. (từ trang 80 đến trang 81)
12/01/2016 Quyết định số 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Thanh Hà năm 2016. (từ trang 82 đến trang 83)
12/01/2016 Quyết định số 136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Tứ Kỳ năm 2016. (từ trang 84 đến trang 85)
12/01/2016 Quyết định số 137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Cẩm Giàng năm 2016. (từ trang 86 đến trang 87)
12/01/2016 Quyết định số 138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Thanh Miện năm 2016. (từ trang 88 đến trang 89)
12/01/2016 Quyết định số 139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt số người làm việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương năm 2016. (trang 90)
12/01/2016 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Gia Lộc năm 2016. (từ trang 91 đến trang 92)
12/01/2016 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thị xã Chí Linh năm 2016. (từ trang 93 đến trang 94)
12/01/2016 Quyết định số 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Ninh Giang năm 2016. (từ trang 95 đến trang 96)
12/01/2016 Quyết định số 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Nam Sách năm 2016. (từ trang 97 đến trang 98)
12/01/2016 Quyết định số 144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Kinh Môn năm 2016. (từ trang 99 đến trang 100)
12/01/2016 Quyết định số 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Dương năm 2016. (từ trang 101 đến trang 102)
14/01/2016 Quyết định số 173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 103 đến trang 117)
26/01/2016 Quyết định số 265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015”. (từ trang 118 đến trang 131)
2,376,500 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner