Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 30/11/2017: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04/08/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 05)
15/08/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 06 đến trang 16)
20/09/2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 17 đến trang 46)
20/09/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (từ trang 47 đến trang 58)
16/10/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 59 đến trang 70)
20/10/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 71 đến trang 74)
20/10/2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 75 đến trang 79)
18/09/2017 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án, chương trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý. (từ trang 80 đến trang 136)
19/10/2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. (từ trang 137 đến trang 139)
20/11/2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 140 đến trang 142)
08/12/2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi hại lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 143 đến trang 145)
2,042,620 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner