Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 05 xuất bản ngày 01/11/2010: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/11/2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ Bưu chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 09)
08/11/2010 Quyết định số 22/2010/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. (từ trang 10 đến trang 19)
07/09/2010 Chỉ thị số 17/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng thuộc diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn. (từ trang 20 đến trang 22)
07/09/2010 Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh việc thực hiện công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ trẻ em hư, trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng. (từ trang 23 đến trang 25)
06/09/2010 Quyết định số 2296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội hữu nghị Việt – Hàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 26 đến trang 27)
13/09/2010 Quyết định số 2360/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sugn nhiệm vụ cho Trường Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương. (từ trang 28 đến trang 29)
15/10/2010 Quyết định số 2740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng “Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2020”. (từ trang 30 đến trang 31)
20/10/2010 Quyết định số 2787/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 32 đến trang 33)
26/10/2010 Quyết định số 2828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đoạn Đường sông Hải Dương. (từ trang 34 đến trang 36)
27/10/2010 Quyết định số 2854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Tuyên tryền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” giai đoạn 2010 - 2015. (từ trang 37 đến trang 38)
03/11/2010 Quyết định số 20/2010/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mức thu một phần viện phí một lần Chạy thận nhân tạo tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. (từ trang 39 đến trang 40)
24/11/2010 Quyết định số 3224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015. (từ trang 41 đến trang 48)
24/11/2010 Quyết định số 3225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2011. (từ trang 49 đến trang 55)
24/11/2010 Quyết định số 3226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc : Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2010. (từ trang 56 đến trang 60)
30/11/2010 Quyết định số 3289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Văn hóa thông tin thành Trung tâm Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 61 đến trang 63)
30/11/2010 Quyết định số 3291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tôn Giáo. (từ trang 64 đến trang 66)
2,025,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner