Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 15/06/2008: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/06/2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. (từ trang 05 đến trang 08)
06/06/2008 Quyết định số 35/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. (từ trang 09 đến trang 11)
20/06/2008 Quyết định số 36/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương. (từ trang 12 đến trang 19)
23/06/2008 Quyết định số 37/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. (từ trang 20 đến trang 36)
16/06/2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính. (từ trang 37 đến trang 41)
03/06/2008 Quyết định số 1884/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thị trấn Cẩm Giàng - Huyện Cẩm Giàng. (từ trang 42 đến trang 48)
03/06/2008 Quyết định số 1885/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng. (từ trang 49 đến trang 54)
04/06/2008 Quyết định số 1893/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Tứ Kỳ. (từ trang 55 đến trang 56)
04/06/2008 Quyết định số 1894/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Thanh Hà. (từ trang 57 đến trang 58)
11/06/2008 Quyết định số 1999/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển 38,98 ha diện tích tự nhiên từ thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng về thành phố Hải Dương. (trang 59)
11/06/2008 Quyết định số 2000/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển xã Thạch Khôi, xã Tân Hưng từ huyện Gia Lộc về thành phố Hải Dương. (trang 60)
11/06/2008 Quyết định số 2001/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển các xã: Nam Đồng, An Châu, Ái Quốc, Thượng Đạt từ huyện Nam Sách về thành phố Hải Dương. (trang 61)
12/06/2008 Quyết định số 2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường. (từ trang 62 đến trang 65)
13/06/2008 Quyết định số 2091/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Tư vấn Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. (từ trang 66 đến trang 69)
13/06/2008 Quyết định số 2092/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Nam Sách. (từ trang 70 đến trang 72)
13/06/2008 Quyết định số 2093/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thanh Hà. (từ trang 73 đến trang 75)
13/06/2008 Quyết định số 2094/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Kim Thành. (từ trang 76 đến trang 78)
13/06/2008 Quyết định số 2095/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Kinh Môn. (từ trang 79 đến trang 81)
13/06/2008 Quyết định số 2096/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Chí Linh. (từ trang 82 đến trang 84)
13/06/2008 Quyết định số 2097/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Tứ Kỳ. (từ trang 85 đến trang 87)
13/06/2008 Quyết định số 2098/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Gia Lộc. (từ trang 88 đến trang 90)
13/06/2008 Quyết định số 2099/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Ninh Giang. (từ trang 91 đến trang 93)
13/06/2008 Quyết định số 2100/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thanh Miện. (từ trang 94 đến trang 96)
13/06/2008 Quyết định số 2101/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Bình Giang. (từ trang 97 đến trang 99)
13/06/2008 Quyết định số 2102/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Cẩm Giàng. (từ trang 100 đến trang 102)
30/06/2008 Quyết định số 2365/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương. (từ trang 103 đến trang 105)
30/06/2008 Quyết định số 2366/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. (từ trang 106 đến trang 108)
30/06/2008 Quyết định số 2367/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà. (từ trang 109 đến trang 111)
30/06/2008 Quyết định số 2368/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kim Thành. (từ trang 112 đến trang 114)
30/06/2008 Quyết định số 2369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn. (từ trang 115 đến trang 117)
30/06/2008 Quyết định số 2370/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Chí Linh. (từ trang 118 đến trang 120)
30/06/2008 Quyết định số 2371/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. (từ trang 121 đến trang 123)
30/06/2008 Quyết định số 2372/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc. (từ trang 124 đến trang 126)
30/06/2008 Quyết định số 2373/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện. (từ trang 127 đến trang 129)
30/06/2008 Quyết định số 2374/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang. (từ trang 130 đến trang 132)
30/06/2008 Quyết định số 2375/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng. (từ trang 133 đến trang 135)
30/06/2008 Quyết định số 2376/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Bình Giang. (từ trang 136 đến trang 138)
12/06/2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách trong các lĩnh vực: thuê đất, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 139 đến trang 140)
1,474,040 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner