Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 04 xuất bản ngày 01/04/2011: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19/04/2011 Nghị quyết số 159/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 04 đến trang 09)
19/04/2011 Nghị quyết số 160/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy định xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 10 đến trang 11)
19/04/2011 Nghị quyết số 161/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 12 đến trang 16)
19/04/2011 Nghị quyết số 162/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV. (từ trang 17 đến trang 19)
01/04/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 20 đến trang 24)
20/04/2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung nhiệm vụ và tổ chức làm công tác thanh niên của Sở Nội vụ. (từ trang 25 đến trang 26)
22/04/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (trang 27)
01/04/2011 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 1). (từ trang 28 đến trang 29)
01/04/2011 Quyết định số 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 2). (từ trang 30 đến trang 31)
01/04/2011 Quyết định số 840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 3). (từ trang 32 đến trang 33)
01/04/2011 Quyết định số 841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 4). (từ trang 34 đến trang 35)
01/04/2011 Quyết định số 842/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 5). (từ trang 36 đến trang 37)
01/04/2011 Quyết định số 843/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 6). (từ trang 38 đến trang 39)
01/04/2011 Quyết định số 844/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 7). (từ trang 40 đến trang 41)
01/04/2011 Quyết định số 845/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 8). (từ trang 42 đến trang 43)
01/04/2011 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 9). (từ trang 44 đến trang 45)
01/04/2011 Quyết định số 847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 10). (từ trang 46 đến trang 47)
01/04/2011 Quyết định số 848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 11). (từ trang 48 đến trang 49)
01/04/2011 Quyết định số 849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử số 12). (từ trang 50 đến trang 51)
01/04/2011 Quyết định số 850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Đơn vị bầu cử Số 13). (từ trang 52 đến trang 53)
01/04/2011 Quyết định số 857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh và giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2011. (trang 54)
01/04/2011 Quyết định số 858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh và giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2011. (trang 55)
18/04/2011 Quyết định số 1019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đội Quản lý thị trường Số 09 thuộc Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương. (từ trang 56 đến trang 57)
22/04/2011 Quyết định số 1105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Công báo và Tin học, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 58 đến trang 61)
23/04/2011 Quyết định số 45/QĐ-UBBC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 62)
29/04/2011 Quyết định số 1149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức năm 2011. (trang 63)
1,473,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner