Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 16 xuất bản ngày 27/12/2011: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27/12/2011 Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2012. (từ trang 05 đến trang 08)
15/12/2011 Quyết định số 3447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt chính sách hỗ trợ mô hình sản xuất cây trồng tập trung năm 2012. (từ trang 09 đến trang 11)
19/12/2011 Quyết định số 3478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015”. (trang 12)
26/12/2011 Quyết định số 3550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Tư pháp năm 2012. (từ trang 13 đến trang 14)
26/12/2011 Quyết định số 3551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012. (từ trang 15 đến trang 16)
26/12/2011 Quyết định số 3552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Y tế năm 2012. (từ trang 17 đến trang 18)
26/12/2011 Quyết định số 3553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. (trang 19)
26/12/2011 Quyết định số 3554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh năm 2012. (trang 20)
26/12/2011 Quyết định số 3555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2012. (từ trang 21 đến trang 22)
26/12/2011 Quyết định số 3558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2012. (từ trang 23 đến trang 24)
26/12/2011 Quyết định số 3560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Công Thương năm 2012. (từ trang 25 đến trang 26)
26/12/2011 Quyết định số 3561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2012. (từ trang 27 đến trang 28)
26/12/2011 Quyết định số 3563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Sở Xây dựng năm 2012. (từ trang 29 đến trang 30)
26/12/2011 Quyết định số 3565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2012. (từ trang 31 đến trang 32)
26/12/2011 Quyết định số 3566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2012. (từ trang 33 đến trang 34)
26/12/2011 Quyết định số 3567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2012. (trang 35)
26/12/2011 Quyết định số 3568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2012. (trang 36)
26/12/2011 Quyết định số 3574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hải Dương năm 2012. (từ trang 37 đến trang 38)
26/12/2011 Quyết định số 3575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh năm 2012. (từ trang 39 đến trang 40)
26/12/2011 Quyết định số 3577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Kinh Môn năm 2012. (từ trang 41 đến trang 42)
26/12/2011 Quyết định số 3579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà năm 2012. (từ trang 43 đến trang 45)
26/12/2011 Quyết định số 3580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Ninh Giang năm 2012. (từ trang 46 đến trang 47)
26/12/2011 Quyết định số 3581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Gia Lộc năm 2012. (từ trang 48 đến trang 49)
26/12/2011 Quyết định số 3582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Tứ Kỳ năm 2012. (từ trang 50 đến trang 51)
26/12/2011 Quyết định số 3583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Thanh Miện năm 2012. (từ trang 52 đến trang 53)
26/12/2011 Quyết định số 3584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Bình Giang năm 2012. (từ trang 54 đến trang 55)
26/12/2011 Quyết định số 3585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Cẩm Giàng năm 2012. (từ trang 56 đến trang 57)
27/12/2011 Quyết định số 3599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2012. (trang 58)
27/12/2011 Quyết định số 3622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. (trang 59)
12/12/2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương. (từ trang 60 đến trang 65)
30/12/2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (từ trang 66 đến trang 68)
2,281,353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner