Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15/03/2017: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/12/2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm(%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã. (từ trang 03 đến trang 21)
20/12/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. (từ trang 22 đến trang 38)
20/12/2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 6 Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh. (trang 39)
21/12/2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 40 đến trang 43)
21/12/2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ÐỊNH Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh. (từ trang 44 đến trang 45)
22/12/2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 46 đến trang 51)
23/02/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. (từ trang 52 đến trang 61)
06/03/2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 62 đến trang 69)
07/03/2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 70 đến trang 78)
16/01/2017 Quyết định số 271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 79 đến trang 111)
23/02/2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 tỉnh Hải Dương. (từ trang 112 đến trang 114)
08/03/2017 Quyết định số 754/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 115 đến trang 124)
2,025,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner